INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR KRÅKEVINGEN

Fredag 18/1-2013 kl 19:00 på klubbhuset til Moss Idrettslag på Melløs.
Innkallelsen har alle fått i posten, og nå ligger den på web.

 

Innkomne forslag må være mottatt av styret minst 1 uke før årsmøtet.

Ved spørsmål eller forslag til styret send e-post til styret@kraakevingen.no ring Jan Erik Syverud på 93895920 .

 

 

Saksliste:

 

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer

 

2. Godkjenning av innkallelse

 

3. Godkjenning av saksliste

 

4. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet

 

5. Gjennomgang av sesongen 2012

- Årsberetning fra det sittende styret

 

6. Gjennomgang av regnskap for 2012

 

7. Fastsetting evt. kontingent

 

8. Behandling av innkomne forslag.

 

9. Forslag til vedtektsendring: Styret foreslår følgende:

§ 7, 1.avsnitt
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 - tre - ukers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, saksliste, vedtektsendringer som styret ønsker å fremme og frist for innsendelse av forslag.

§ 7, 1.avsnitt endres til:
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 - tre - ukers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, saksliste, innkomne forslag og vedtektsendringer som styret ønsker å fremme. Styret vil offentliggjøre og sette frist for innkomne forslag før utsendelse av innkallelsen.

 

10. Valg

- Styret: 3 styremedlemmer på valg, 4 varamedlemmer på valg. 2 styremedlemmer ikke på valg.
2 styremedlemmer velges for 2 år, 1 velges for 1 år.
4 varamedlemmer velges for 1 år.
- Valgkomitè